Solidny fundament to solidny grunt

Podstawą każdej budowli są fundamenty. Nieważne, czy mały dom, czy duży, czy most, stadion, wiadukt - fundamenty są nieodzownym ich elementem. Lecz żeby budynek był bezpieczny i trwały, nie na każdym gruncie da się go jednakowo posadowić. Fundamenty mogą być płytkie, bądź głębokie. Fundamenty płytkie, inaczej zwane bezpośrednimi, są budowane tam, gdzie warunki geotechniczne są względnie dobre.

Zalicza się do nich stopy fundamentowe, ławy fundamentowe, ruszty, płyty fundamentowe oraz skrzynie fundamentowe. Fundamenty pośrednie, czyli inaczej głębokie to głównie fundamenty palowe, studnie fundamentowe lub inne fundamenty głębokie, jak ściany szczelinowe czy kolumny. Fundamentowanie pośrednie używane jest wtedy, gdy wierzchnia warstwa gruntu to grunt nienośny, słaby, a grunt nośny znajduje się pod nim.  Fundamentowanie (zob. Titan.com.pl) zależne jest od rodzaju obiektu budowlanego, jego przeznaczenia, wielkości i charakteru obciążenia, od warunków wodno-gruntowych, od warunków techniczno-ekonomicznych, ukształtowania terenu oraz otoczenia i lokalizacji w terenie.

Geotechnika jest gałęzią inżynierii lądowej, zajmuje się gruntami, a dokładniej bada grunty pod kątem wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Geotechnika posiada kategorie gruntów, która systematyzuje zakres i rodzaj badań geotechnicznych, kategoria dotyczy konkretnego obiektu oraz warunkuje metody obliczeń projektowych oraz badań kontrolnych w czasie budowy. Ustalając daną kategorię geotechniczną należy wziąć pod uwagę wiele czynników: wielkość budynku, konstrukcję nośną budynku, wrażliwość na nierównomierne osiadanie, możliwość przenoszenia drgań, sposób przenoszenia obciążeń, odkształceń i drgań na podłoże gruntowe, stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, stopień złożoności warunków gruntowych i sposób oddziaływania podłoża na konstrukcję w zależności od jej sztywności i podatności podłoża z uwzględnieniem osiadań. Geotechnika wyróżnia trzy rodzaje złożoności warunków gruntowych. Pierwszy rodzaj to proste warunki gruntowe, czyli jednorodne, gdzie poziom wody gruntowej jest poniżej poziomu posadowienia. Drugim rodzajem są złożone warunki gruntowe, czyli niejednorodne, zmienne warstwy, występują tam grunty słabe, poziom wody gruntowej znajduje się w poziomie posadowienia bądź wyżej. Ostatni rodzaj, czyli skomplikowane warunki gruntowe, określają występowanie niekorzystnych zjawisk geologicznych, szkody górnicze, lub obszar delt.

Każdy budynek powinien mieć solidne fundamenty, na których będzie się opierała nadziemna konstrukcja. Muszą one spełniać wszystkie wymagania techniczne i zostać wybudowane z najlepszych materiałów. Na żadnym etapie budowy nie można pozwolić sobie na cięcie kosztów, a co dopiero na najważniejszym, który może później decydować o tym, czy budynek wytrzyma kilkadziesiąt lat, czy runie po kilku zabierając przy tym wiele żyć. Jednak równie ważną sprawą są grunty, bo to na nich spoczywają, pośrednio, czy bezpośrednio, fundamenty. 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz