Etykiety na substancje chemiczne - najważniejsze informacje

Jednolita klasyfikacja i oznakowanie niebezpiecznych chemikaliów jest jednym z podstawowych wymogów bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami. W 2008 r. UE przyjęła rozporządzenie CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Etykiety chemiczne do znakowania chemikaliów – klasyfikacja

System ten ma na celu zapewnienie, że wpływ chemikaliów na środowisko i zdrowie jest oceniany i oznaczany wszędzie w ten sam sposób. Aby osiągnąć ten cel, opracowano i przyjęto na szczeblu ONZ i OECD Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). W Europie system GHS został wdrożony w sposób wiążący rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Skrót CLP oznacza angielski tytuł rozporządzenia „Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin”.

Nowy system klasyfikacji i oznakowania doprowadził do daleko idących zmian w klasyfikacji i oznakowaniu chemikaliów. Ostatnie okresy przejściowe zakończyły się 1 czerwca 2017 r., a dziś wszystkie produkty wprowadzane na rynek muszą być teraz klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Zgodnie z rozporządzeniem CLP niebezpieczne chemikalia muszą być oznakowane tzw. piktogramami. Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia uzupełnione są hasłami ostrzegawczymi wskazującymi zakres zagrożenia: „Niebezpieczeństwo” i „Ostrzeżenie”. Słowo ostrzegawcze „Niebezpieczeństwo” oznacza większe zagrożenie.

W sumie istnieje 28 klas zagrożenia. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, dostarczają dalszych informacji na temat bezpiecznego użytkowania.

Ze względu na rozporządzenie CLP wszystkie substancje chemiczne musiały zostać sklasyfikowane zgodnie z nowym systemem do 1 grudnia 2010 roku. Te klasyfikacje CLP musiały zostać zgłoszone do Europejskiej Agencji Chemikaliów do 3 stycznia 2011 r. w przypadku wielu substancji. Importerzy i producenci muszą zgłaszać substancje niebezpieczne, które chcą wprowadzić na rynek jako takie lub w mieszaninach, niezależnie od ich ilości. Ponadto importerzy i producenci muszą zgłaszać substancje podlegające rejestracji w ramach REACH, gdy wprowadzają je do obrotu. Istniejące rejestracje substancji wprowadzanych do obrotu mogą wymagać aktualizacji. Zgodnie z art. 25 ust. 4 rozporządzenia CLP na etykiecie lub opakowaniu substancji/mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne nie mogą znajdować się żadne wprowadzające w błąd informacje, takie jak „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „przyjazny dla środowiska”, „ekologiczny”.

Sprawdź: Etykiety chemiczne - pomoc w Consultchem.pl

Etykiety chemiczne na gaśnicy

Co powinna zawierać etykieta produktu chemicznego?

Etykiety chemiczne muszą zawierać najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z danym produktem. Zawiera informacje o możliwych zagrożeniach, środkach ochronnych, jakie należy podjąć i co zrobić w razie wypadku.

Informacje o zagrożeniach związanych z produktami chemicznymi (substancjami i mieszaninami/preparatami) znajdują się na etykiecie produktu, a w środowisku zawodowym/handlowym również na karcie charakterystyki. Informacje te zostały znormalizowane na całym świecie w globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów GHS

Elementy etykiety dotyczą produktów chemicznych, które spełniają definicję niebezpiecznych produktów chemicznych zgodnie z art. 3 rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych. W przypadku preparatów/mieszanin na etykiecie musi znaleźć się nazwa handlowa lub oznaczenie mieszaniny. W przypadku substancji: nazwa i numer identyfikacyjny (jeśli jest dostępny, numer WE, w przeciwnym razie należy użyć numeru CAS).

Piktogramy wskazują rodzaj zagrożenia. Przyciągają wzrok i służą jako przybliżony przewodnik po rodzajach zagrożeń. Wielkość znaków zagrożenia dla opakowań do 3 litrów wynosi co najmniej 16×16 mm długości krawędzi; można to zmniejszyć do maksymalnie 10×10 mm ze względu na brak miejsca. Piktogramy o wymiarach 10 x 10 mm są w rzeczywistości odpowiednie tylko dla pojemników o pojemności poniżej 125 ml. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia są zdefiniowane jako czarne symbole na białym tle w czerwonej ramce w kształcie rombu.

Hasło ostrzegawcze służy jako przybliżone wskazanie stopnia zagrożenia. Możliwe są dwa hasła ostrzegawcze: „Ostrzeżenie” i „Niebezpieczeństwo”. Rodzaj zagrożenia bardziej szczegółowo opisują hasła zagrożenia. Muszą być podane w całości, ale nie jest konieczne umieszczanie numeru oświadczenia H na etykiecie. Należy podać wszystkie wymagane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz